Algemene verkoopsvoorwaarden Warehouse bv 

Algemene bepalingen

Toepassingsgebied 

De algemene bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten en overeenkomsten met en in het algemeen alle rechtsverhoudingen met WAREHOUSE BV tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn.


Deze algemene bepalingen worden aangevuld met de specifieke bepalingen uit de hiernavolgende titels die betrekking hebben op de respectievelijke activiteiten van enerzijds het verrichten van logistieke diensten, zijnde de inslag, opslag en behandeling van de door de Klant aangeduide goederen en anderzijds het vervoer van goederen over de weg per voertuig. 


Alleen bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld en ondertekend door WAREHOUSE BV, kunnen voorzien in gehele of gedeeltelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden, evenwel met uitsluiting van gedrukte voorwaarden opgenomen in ieder ander document van de Klant, zelfs indien dit van een recentere datum is. 


Dit houdt ook in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met WAREHOUSE BV. 

 

Definities

Onder ‘Klant’ in de zin van deze algemene voorwaarden wordt begrepen elke natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan of een bestelling plaatst bij, en meer algemeen een rechtsverhouding aangaat met WAREHOUSE BV, met dien verstande dat de Klant zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.


Onder WAREHOUSE BV wordt verstaan de Besloten vennootschap WAREHOUSE met maatschappelijke zetel te Pieter Verhaeghestraat 24, 8520 Kuurne, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0649.971.363.


Onder “algemene voorwaarden” wordt begrepen het geheel van enerzijds de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, zoals vervat in Titel I, aangevuld met de specifieke bepalingen zoals opgenomen in de Titels II en III, die van toepassing zijn op de daarin omschreven gevallen.


Aanbiedingen 


Alle aanbiedingen en uitgegeven bestekken of offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door WAREHOUSE BV vermeld. Aanbiedingen, bestekken en offertes zijn steeds geldig voor de duurtijd die op de aanbieding, het bestek of offerte is vermeld. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, zijn aanbiedingen, bestekken en offertes geldig voor een duurtijd van 15 kalenderdagen. Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of het order door WAREHOUSE BV in uitvoering is genomen. Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht.

Het geven van een opdracht houdt in dat de Klant instemt met de algemene voorwaarden en deze als contractueel bindend aanvaardt. WAREHOUSE BV houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.


Aanbiedingen, bestekken en offertes zijn steeds gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden betreffende o.m. lonen, taksen, energiekosten, valutakosten en kostprijs van grondstoffen en materialen. Indien deze of andere essentiële onderdelen van de prijsverhogingen ondergaan, behoudt WAREHOUSE BV zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze te verhogen. 


Betaling 

Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, zijn de facturen van WAREHOUSE BV betaalbaar binnen een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Van de bijkomende vergoedingen voor aanvullende diensten wordt een detail bijgehouden en als bijlage meegezonden met de factuur. 


Na afloop van de vervaldatum wordt de Klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend. De toekenning van deze conventionele schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.


WAREHOUSE BV zal in geen geval instemmen met compensatie tussen haar facturen en eventuele vorderingen die de Klant op haar zou kunnen hebben. Indien er in specifieke individuele gevallen van bovenstaande wordt afgeweken, zal dit in geen enkel geval enige rechten verschaffen voor de toekomst.


Eventueel protest nopens de facturen van WAREHOUSE BV dient schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren en dient aangetekend verstuurd te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van WAREHOUSE BV.


Overmacht 


Onverminderd de specifieke bepalingen uit de internationale dwingende vervoersverdragen die mogelijk toepassing vinden, voor zover de uitgevoerde transportopdracht onder het desbetreffende internationale vervoersverdrag valt, kan WAREHOUSE BV niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van overmacht. In het kader van deze algemene voorwaarden wordt als ‘overmacht’ beschouwd elke onvoorzienbare oorzaak of gebeurtenis buiten de redelijke controle van WAREHOUSE BV om, waardoor de verdere uitvoering van de opdracht (tijdelijk) onmogelijk wordt, zoals maar niet beperkt tot externe stakingen, het uitvallen van materieel (inclusief transportmaterieel) voor zover dit buiten de redelijke controle van WAREHOUSE BV valt, oproer, oorlog, embargo, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, naleving van een bevel of verzoek van een nationale, regionale of lokale autoriteit of andere overheidsinstantie, of enige andere oorzaak of gebeurtenis die niet te voorzien en buiten de redelijke controle van WAREHOUSE BV valt.


Verantwoordelijkheid van de klant 


De Klant verbindt er zich toe voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van de goederen aan WAREHOUSE BV alle inlichtingen te verstrekken betreffende de goederen die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van WAREHOUSE BV onder deze overeenkomst (inclusief het correct ingevulde gewicht en zwaartepunt), hun behandeling en de wijze waarop zij dienen gestuwd te worden. Voor de gevaarlijke goederen is de Klant gehouden alle documenten en instructies zoals vermeld staan in de internationale verdragen zoals ADR, ADNR, IMDG, MSDS-fiches,… aan WAREHOUSE BV te verstrekken of mede te delen. 


De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten en schaden die WAREHOUSE BV zou lijden als gevolg van de onjuistheid of de gebrekkigheid van de hierboven vermelde inlichtingen of documenten. Hij is eveneens uitsluitend verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade aan derden of eigen letsel die WAREHOUSE zou lijden als gevolg van onvoldoende informatie. De Klant zal WAREHOUSE BV vrijwaren voor alle sancties inzake ladingzekerheid of overlading in zo verre zou blijken dat voornoemde informatie zou ontbreken.


De Klant verbindt er zich toe WAREHOUSE BV, naast de overeengekomen prijs voor de dienstverlening, te vergoeden voor de door WAREHOUSE BV gemaakte kosten met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden, alsmede de kosten gemaakt tot behoud van de goederen, binnen de in deze overeenkomst gestelde betalingstermijnen. Daarnaast zal de Klant de kosten van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit de dienstverlening tegen kostprijs betalen aan WAREHOUSE BV. 


Noodzakelijke wijzigingen 

De Klant kan zich niet verzetten tegen noodzakelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden die voortvloeien uit een wettelijke of regelgevende verplichting die aan WAREHOUSE BV is opgelegd uit hoofde van het Unierecht, internationale verdragen of het nationale recht. Redactionele wijzigingen, zonder aanpassing van de inhoud of betekenis van de algemene voorwaarden, worden niet beschouwd als wijziging van de algemene voorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Klant en WAREHOUSE BV onderwerpen zich met betrekking tot deze algemene voorwaarden en met betrekking tot alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht.


Met betrekking tot de geschillen tussen partijen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van WAREHOUSE BV en in de gevallen waarbij het CMR-verdrag van toepassing is, zijn naast de voornoemde rechtbanken ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1e lid van het CMR-verdrag internationaal bevoegd. In elk geval zijn de vigerende CMR Voorwaarden steeds van toepassing. Door beroep te doen op Warehouse bv en/of Transport De Rudder bv en de door hen aangeboden facturen te aanvaarden gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden en hebben deze ook rechtskracht.


Nietigheid 

De eventuele nietigheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden leidt op generlei wijze tot de nietigheid van de overige bepalingen, die dan ook onverkort van kracht blijven. 

Logistieke diensten

Toepassingsgebied 

De bepalingen uit deze Titel II. Van de algemene voorwaarden zijn – in aanvulling op de algemene bepalingen uit Titel I van deze algemene voorwaarden - van toepassing op alle verstrekte opdrachten en overeenkomsten met en in het algemeen alle rechtsverhoudingen met WAREHOUSE BV in verband met het verrichten van logistieke diensten, zijnde de inslag, opslag en behandeling van de door de Klant aangeduide goederen. 

AANSPRAKELIJKHEID VAN WAREHOUSE BV EN DE KLANT

Indien door WAREHOUSE BV ontvangen goederen in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat aan de Klant en/of geadresseerde worden afgeleverd, is WAREHOUSE BV, behoudens overmacht en het verder in deze voorwaarden bepaalde, voor de daarvoor ontstane schade en/of het verlies aansprakelijk. De Klant draagt de bewijslast dat de schade en/of het verlies zich tussen het ogenblik van inontvangstneming en het ogenblik van de aflevering zoals bepaald in deze voorwaarden, heeft voorgedaan.


De aansprakelijkheid van WAREHOUSE BV is – behoudens bij opzet van WAREHOUSE BV of diens aangestelde, of bij grove fout van WAREHOUSE BV of diens aangestelde - beperkt tot een maximum van 8,33 Speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen, met een maximum van 25.000,00 EUR per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van € 100.000,00 per jaar.  


WAREHOUSE BV is niet aansprakelijk voor schade en verlies aan en van goederen, voor zover die schade/verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in open lucht, in opdracht van de Klant. 


Indien WAREHOUSE BV de overeengekomen diensten en/of bijkomende werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk op de overeengekomen wijze te verrichten. 


WAREHOUSE BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van geen, onvoldoende of foutieve inlichtingen die door de Klant conform deze overeenkomst dienen te worden verstrekt. 


Behoudens de aansprakelijkheid neergelegd in dit artikel, is WAREHOUSE BV niet aansprakelijk voor enigerlei schade, elke vorm van gevolgschade incluis, anders dan aan de goederen zelf, tenzij de schade opzettelijk of door grove fout van de dienstverlener werd veroorzaakt. 


WAREHOUSE BV kan doen overgaan tot de verkoop van de goederen zonder de instructies van de goederenbelanghebbende af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit. Hij kan eveneens doen overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de Klant. In de andere gevallen kan hij eveneens doen overgaan tot de verkoop wanneer hij van de goederenbelanghebbende geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden. Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de verkoop ter beschikking van de goederenbelanghebbende moeten gesteld worden onder aftrek van de kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal WAREHOUSE BV recht hebben op het verschil. De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de plaats waar de goederen zich bevinden.  Alleszins zal in geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen, een eenvoudige mededeling van verkoop aan de goederenbelanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet onmiddellijk reageert, kan de verkoop doorgaan. In geval van niet-bederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling van verkoop aan de goederenbelanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 dagen, kan worden verkocht. 


De Klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten, veroorzaakt door personen en/of goederen die de Dienstverlener van de zijde van de Klant heeft moeten toelaten op zijn terrein en/of in zijn installaties conform deze overeenkomst.


De Klant is aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan WAREHOUSE BV, personeel of aangestelden van WAREHOUSE BV, aan het milieu, aan derden die ontstaat als gevolg van een gebrek aan, onvoldoende of onjuiste informatie en inlichtingen die conform deze overeenkomst aan de Dienstverlener dient te worden verstrekt.


Partijen zullen elkaar inlichten ingeval van een schadegeval en zullen in de mogelijkheid gesteld worden om de gebeurlijke schade tegensprekelijk vast te stellen, al dan niet met onafhankelijke deskundige bijstand. 


Verzekering 


WAREHOUSE BV staat in voor en verbindt zich ertoe om gedurende de volledige duur van de overeenkomst geldige verzekeringspolissen bij een erkende verzekeringsmaatschappij te hebben met betrekking tot haar burgerlijke en professionele aansprakelijkheid in het kader van het verlenen van de diensten vervat in de overeenkomst. 


Bijkomend verbindt WAREHOUSE BV er zich toe om een geldige en afdoende verzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij te hebben voor haar magazijn waar de goederen zijn gestockeerd, inclusief meubels en materiaal in het magazijn, tegen minstens de risico’s van brand, ontploffing, diefstal, waterschade of andere natuurschade. 


De Klant zal de goederen o.a. verzekeren tegen brand, bliksem, ontploffing, neerstorten van vliegtuigen, stormschade, waterschade, overstroming en inbraak, met inbegrip van afstand van verhaal uitgaande van de verzekeraars ten aanzien van WAREHOUSE BV en van alle andere derden. In elk geval zal hij bovendien verantwoordelijk zijn voor het ophalen en de behandeling van de goederen beschadigd door brand en/of overstroming. Hij zal bovendien alle kosten betalen veroorzaakt door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming beschadigde goederen evenals alle kosten hoe dan ook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van reiniging of sanering van het terrein of van de installaties. 


De Klant en WAREHOUSE BV doen een wederzijds afstand van verhaal ten aanzien van elkaar voor alle mogelijke schade zoals verzekerd onder de afgesloten verzekeringspolissen voor materiële schade, waaronder maar niet uitsluitend schade door brand, explosie, water, etc. 


Voormelde wederzijdse afstand van verhaal zal evenwel geen uitwerking hebben in geval van opzettelijk handelen en indien de persoon die verantwoordelijk is voor de opgetreden schade effectief is gedekt door een verzekeringspolis die zijn/haar verantwoordelijkheid dekt. 


Prijs 


De Klant betaalt naast een maandelijkse stockageprijs tevens een vergoeding voor iedere logistieke handeling/manipulatie en voor administratieve afhandeling en taken die WAREHOUSE BV op vraag van de Klant dient te verrichten met de door de Klant in bewaring gegeven goederen, conform de door WAREHOUSE BV aan de klant overgemaakte prijslijst. 

De prijslijst is, na onderling overleg, voor aanpassingen en correcties vatbaar en zal bij iedere overeengekomen wijziging aan de Klant worden overgemaakt om integraal deel uit te maken van de overeenkomst. De Klant verbindt er zich toe om – behoudens mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen mits inachtneming van de conventioneel overeengekomen opzegtermijn - elke aanpassing aan de prijzen te aanvaarden die ongekend zijn op het ogenblik van ondertekening van deze overeenkomst en die de Klant ook zou hebben gehad indien deze de in huidige overeenkomst vermelde activiteiten zelf zou hebben uitgevoerd. De prijs wordt 1 keer per jaar herzien op basis van de gezondheidsindex (zoals gepubliceerd op de website van de FOD Economie), telkens op 1 januari van het kalenderjaar (eerste maal per 1 januari 2023). 

Indien de eenheidsprijs per KW/uur voor elektriciteit meer dan 25% stijgt of daalt, wordt er op de jaarlijkse indexatie een energietoeslag gerekend conform volgende formule: Vorige huurprijs + Jaarindex + ((EPnieuw/EPoud)x 10%) waarbij EPnieuw = Energieprijs nieuw en EPoud = de oude energieprijs. Als basis dient het maandgemiddelde van de Belpex Base D+1, gepubliceerd op de site van de CREG.


Stocktelling en opvolging 

Eventuele schade, verliezen en of stockverschillen zullen éénmaal per jaar worden geëvalueerd. Eventuele negatieve en positieve stockverschillen zullen tegen elkaar worden afgeboekt.

 

Er zal aan de Klant slechts schadevergoeding verschuldigd zijn indien een negatief stockverschil groter is dan 0,1% van het totale jaarvolume dat onder deze dienstverleningsovereenkomst wordt opgeslaan. Bovendien is de aansprakelijkheid bij stockverschillen beperkt tot maximum van 8,33 Speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen, met een maximum van 25.000,00 EUR per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van € 100.000,00 per jaar.   

Voorrecht op goederen 

WAREHOUSE BV erkent dat de goederen in bewaring in het magazijn te allen tijde eigendom zijn en blijven van de Klant.


WAREHOUSE BV heeft een retentierecht op de goederen en documenten die hij in verband met deze dienstverleningsovereenkomst onder zich houdt.


Alle goederen, documenten en gelden, die WAREHOUSE BV onder zich heeft onder deze dienstverleningsovereenkomst, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen die hij ten laste van de Klant heeft. 


Indien de Klant in gebreke is de bedragen te voldoen die hij dient te voldoen onder deze overeenkomst, is WAREHOUSE BV gerechtigd over te gaan tot uitwinning conform artikel 47 – 56 van Boek III, Titel XVII van het (oud) Burgerlijk Wetboek. 


Transportopdrachten

AANSPRAKELIJKHEID EN WETTELIJK KADER / CMR

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing. WAREHOUSE BV is voor schade aan de vervoerde goederen slechts aansprakelijk conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-verdrag.


De in ontvangstname of de aflevering der goederen geschiedt aan de bedrijfsdrempel of aan de kaai, behoudens andersluidende overeenkomst. De eventueel verder te volgen weg op de terreinen van de Klant, verlader of geadresseerde valt sowieso onder uitsluitende verantwoordelijkheid van deze partij, die moet zorgen dat dit veilig kan geschieden.


De aflevering van de goederen op kaai van havens zonder ontlasting van de geadresseerde zal beschouwd worden als een in ontvangstneming zonder voorbehoud.

Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen etc.) wordt enkel aanvaard op risico van de Klant.


Voor schade aan andere dan de vervoerde of te vervoeren goederen en, die ontstaat naar aanleiding van de transportopdracht, is WAREHOUSE BV slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zijn eigen opzet, eigen zware fout of zware fout van diens aangestelden.


WAREHOUSE BV zal – behoudens in gevallen van opzet of zware fout van WAREHOUSE BV of diens aangestelden - in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade of gevolgschade die wordt veroorzaakt, met inbegrip van schade aan andere dan de vervoerde goederen. 

 

Transportdocumenten 

De Klant is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens de wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van WAREHOUSE BV, waarbij de Klant WAREHOUSE BV zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. WAREHOUSE BV is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder o.a. de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de Klant, bij wie zij kunnen worden verhaald.


Bij redenen om te vermoeden dat de door de Klant verschafte informatie betreffende de afmetingen, het aantal of het gewicht van de goederen onjuist of onvolledig is, of indien geen middelen ter beschikking zijn om de afmetingen, het aantal of het gewicht te verifiëren, behoudt WAREHOUSE BV zich het recht voor hieromtrent een voorbehoud te maken in het vervoersdocument


Vrachtgelden en Vervoerskosten 


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven tarieven steeds ‘naakte’ prijzen, d.w.z. gebaseerd op de afstand en/of het gewicht. Eventuele toeslagen dienen hier nog bij te worden geteld, zoals onder meer (zonder exhaustief te zijn) wachturen, ADR-toeslag, douanescan of - formaliteiten, tussenstops, fysieke controles, brandstoftoeslag en laad- en lostijden.

 

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de Klant. In geval van vervoer waarbij de Klant aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn de Klant en de geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling.

 

Het laden en lossen van de vervoerde of te vervoeren goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de Klant.

 

Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt de Klant uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane ingevolge onder meer stakingsacties, problemen met de vrachtbrief of allerhande douanebescheiden e.d., geven recht op een prijstoeslag.

 

Partijen komen overeen dat WAREHOUSE BV recht zal hebben op het aanrekenen van een dieseltoeslag op de opgegeven prijzen. Ook stijging van kilometerheffing en indexatie van lonen kunnen worden doorgerekend.  Deze toeslag zal maandelijks worden geëvalueerd. De effectieve toeslag kan steeds online worden gecontroleerd op https://groupderudder.be/toeslagen

Wachturen 


Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de laadplaats/geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen, en zal maximaal één uur bedragen voor een volle lading (Full Truck Load) en maximaal 15 minuten  voor 1 tot 5 palletten, maximaal 30 minuten voor 6 tot 10 paletten, maximaal 45 minuten voor 11 tot 17 paletten. Meer dan 18 paletten vallen onder het tijdsbestek van 1uur.  

Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende vergoeding van € 75,00 gerekend. Wachturen worden berekend per begonnen half uur. Vanaf vier wachturen wordt een forfaitaire dagvergoeding van € 500,00 aangerekend. 


In gevallen van overmacht is WAREHOUSE BV gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten. 


Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt WAREHOUSE BV uitsluitend als lasthebber van de Klant. Abnormale wachttijden bij de douane ingevolge onder meer stakingsacties, problemen met de vrachtbrief of allerhande douanebescheiden e.d., geven recht op een prijstoeslag. 


ALGEMEEN 


De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de Klant of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. WAREHOUSE BV kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen. De Klant of geadresseerde verbinden er zich toe de toegangswegen en stationeerplaatsen aan te leggen en te onderhouden zodat de voertuigen van WAREHOUSE BV gemakkelijk en veilig kunnen manoeuvreren.


Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt WAREHOUSE BV geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door WAREHOUSE BV gecommuniceerd wordt aan de Klant op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. 


 

LADEN, LOSSEN, STUWEN, LADINGZEKERING


Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de belading en de lossing van de goederen (incl. van de goederen in de container) gebeurt door de Klant of diens aangestelden. Indien WAREHOUSE BV door de Klant, dan wel geadresseerde wordt verzocht om laad-, los-, of stuwingshandelingen te verrichten, gebeurt dit steeds onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de Klant, resp. de geadresseerde. WAREHOUSE BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing. Indien het door WAREHOUSE BV aangewende vervoersmiddel of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de Klant vallen.


In toepassing van artikel 45bis, §3, 6e lid van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant en de door hem aangestelde verlader verantwoordelijk zijn voor het zekeren van de lading, al dan niet binnen de container en ongeacht of het al dan niet een verzegelde container betreft. 


Behoudens ingeval de Klant uitdrukkelijk aan WAREHOUSE BV heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de Klant verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De Klant zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.


Alle opmerkingen, vragen kan U stellen aan legal@groupderudder.be