ADR Transport 

Bij Group De Rudder zit je goed voor het vervoeren, opslaan en leveren van gevaarlijke stoffen. 
Vervoer doe je niet zo maar met een gewone bestelwagen of vrachtwagen zonder meer.


Informeer je bij onze collega's van Warehousing of planning wat kan/mag en moet ...

Vervoeren van Chloor en Zwavel (bvb voor onderhoud van zwembaden) :


Bij het vervoeren van ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) producten zoals chloor en zwavel met een bestelwagen, zijn er specifieke maatregelen en voorzieningen die je moet treffen. Hier zijn de belangrijkste aspecten die je moet overwegen:

1. ADR Opleiding en Certificering

 • Opleiding: Zorg ervoor dat de bestuurder een ADR-certificaat heeft, wat betekent dat hij of zij een erkende opleiding heeft gevolgd in het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Documentatie: Draag altijd de benodigde vervoersdocumenten bij je, zoals het vervoersdocument (CMR) en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

2. Voorbereiding van de Bestelwagen

 • Markering: De bestelwagen moet voorzien zijn van oranje waarschuwingsborden (ook wel ADR borden genoemd) aan de voor- en achterkant.
 • ADR-koffer: Zorg voor een goedgekeurde ADR-koffer met de benodigde uitrusting, zoals een brandblusser, veiligheidsbril, handschoenen, oogspoeling, en absorptiemateriaal.
 • Bevestigingsmiddelen: Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de colli stevig vast te zetten zodat ze tijdens het transport niet kunnen verschuiven.

3. Labeling en Verpakking

 • Etikettering: Alle colli met gevaarlijke stoffen moeten correct geëtiketteerd zijn volgens de ADR-richtlijnen. Dit omvat de UN-nummer, gevarenetiketten, en eventuele specifieke markeringen voor de stof.
 • Verpakking: De colli moeten in goedgekeurde verpakkingen worden vervoerd die bestand zijn tegen de specifieke risico's van de gevaarlijke stoffen.

4. Specifieke Eisen voor Chloor en Zwavel

 • Chloor (UN1017): Chloor is een giftige gasvormige stof (klasse 2.3, giftig gas). Voor het vervoer van chloor moet je zorgen voor gasflessen die specifiek goedgekeurd zijn voor het transport van chloor. Je moet ook extra aandacht besteden aan ventilatie en de mogelijkheid om lekken snel te detecteren en te stoppen.
 • Zwavel (UN1350): Zwavel is een vaste stof met brandbare eigenschappen (klasse 4.1, brandbare vaste stof). Het moet worden vervoerd in goed gesloten en niet-brandbare verpakkingen. Vermijd blootstelling aan hittebronnen en zorg ervoor dat het in een droge omgeving wordt opgeslagen.

5. Veiligheidsmaatregelen tijdens Transport

 • Rijgedrag: Vermijd abrupt remmen, scherpe bochten en hoge snelheden die de stabiliteit van de lading kunnen beïnvloeden.
 • Noodgevallen: Zorg ervoor dat je weet wat te doen in geval van een ongeluk of lek, inclusief het waarschuwen van de juiste autoriteiten en het nemen van onmiddellijke veiligheidsmaatregelen.

6. Controles en Inspecties

 • Voor vertrek: Controleer de bestelwagen en de lading grondig voor vertrek. Zorg ervoor dat alles goed vastzit en de ADR-uitrusting compleet en in goede staat is.
 • Tijdens transport: Controleer regelmatig de lading en de conditie van de bestelwagen om te zorgen dat alles veilig en stabiel blijft.
Gevaarlijke stoffen kunnen die stoffen worden genoemd die een negatief effect kunnen hebben op het milieu tijdens opslag, transport, laden, lossen, brand- en ontploffingsgevaar veroorzaken, bedreigingen voor de gezondheid of het leven van de mens en de omgeving. Of een stof al dan niet als gevaarlijk wordt beschouwd, vloeit voort uit de relevante regelgeving. De klassen van gevaarlijke goederen worden geregeld door de ADR-overeenkomst.

Conform uitgeruste opslagruimtes